REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGOW SOLCU NAD WISŁĄ

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

§ 1. Cmentarz w Solcu jest własnością Parafii Wniebowzięcia NMP

§ 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika, którym jest grabarz. Grabarz wyznacza miejsce na pochówek i określa usytuowanie budowanego grobowca.

§ 3. Na cmentarzu w wyznaczonych przez grabarza miejscach grzebalnych można pochować parafian, jak również tych, którzy takie prawo posiadają.

§ 4. Bez zgody administratora nie można prowadzić jakichkolwiek prac budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów ozdobnych

§ 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z przebudową grobu, wybudowaniem nowego grobu lub rabatki zainteresowana osoba musi posiadać pisemną zgodę na jej wykonanie wydaną przez Kancelarię Parafialną.

§ 6. Żaden zakład kamieniarski nie może rozpoczynać pracy budowlanej bez pisemnej zgody administracji cmentarza okazanej przez osobę zlecającą ową pracę

§ 7. Likwidacja grobu oraz wywiezienie starego pomnika lub ziemni z wykopanej mogiły należy do obowiązków rodziny i zakładu kamieniarskiego.

§ 8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca

§ 9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staję się jego użytkownikiem na 20 lat.

§ 10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie stosownej opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania.

§ 11. Dokumentem potwierdzającym prawo do dzierżawy grobu jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza.

§ 12. Czas 20 lat upływa od daty wykupienia miejsca na cmentarzu lub daty ostatniego pochówku w tym grobie.

§ 13. Parafia nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za straty powstałe w wyniku niesolidnego wykonania grobowca, działań atmosferycznych lub zniszczenia na skutek działania innych osób.

§ 14. Wszystkie śmieci z cmentarza należy składać do kontenerów umieszczonych poza murem cmentarza. Wprowadza się opłatę śmieciową od grobu – 20 zł rocznie, którą należy uiścić w kancelarii parafialnej.

§ 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 listopada 2007 roku.


Regulamin opracowano na podstawie przepisów prawa cmentarnego / Dz. U 1972 nr 47 p. 298 i 299/ oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutów Diecezji Radomskiej

Koszt wywozu śmieci z 2 cmentarzy

2007 – 7 533,62

2008 – 13 508,29

2009 – 14 469,76

2010 – 16 465,26

2011 – 16 544,12

2012 – 14 299,99

2013 – 15 577,15

2014 – 16 172,43

2015 – 12 106,00

2016 – 10 588,00

2017 – 11 148,00

2018 – 12 543,00

2019 – 11 236,00.

error: Content is protected !!